เตือน! กลุ่มอาชีพที่เสี่ยงตกงาน ในยุคไทยแลนด์ 4.0

0

จากที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ชูนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้า และภาคบริการของประเทศ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อยกระดับเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในปี 2579 นั้น

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาห กรรมไทย หรืออีคอนไทยเปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า อีคอนไทยได้ประเมินในเบื้องต้นพบมี 8 อาชีพเสี่ยงตกงานจากเทคโนโลยี 4.0 ในอนาคตหากไม่มีปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ ได้แก่ 1. พนักงานขายปลีกหน้าร้าน, ในห้างโมเดิร์นเทรด ต่างๆ และพนักงานขายตรง 2. พนักงานโรงแรม 3. พนักงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเงิน 4. แรง งานในอุตสาหกรรม 5. แรงงานในภาคโลจิสติกส์ 6. บุรุษพยาบาลดูแลคนสูงวัยหรือผู้ป่วย 7. คนขับรถยนต์ทั้งรถยนต์และรถบรรทุก และ 8.เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ในภาคธุรกิจต่างๆ (ดูเหตุผลจากกราฟฟิกประกอบ)

สาเหตุสำคัญมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะเข้ามาทำหน้าที่แทนคน ผู้มีโอกาสตกงานจึงไม่ใช่แค่แรงงานในโรงงานเท่านั้น แม้แต่พนักงานในบริษัท ทนายความ ครู ข้าราชการ นักบัญชี รวมถึงผู้ที่ทำงานในภาคการเงิน ก็เสี่ยงต่อการตกงานด้วยเช่นกัน

“ในข้อเท็จจริงมีมากกว่า 8 อาชีพที่มีความเสี่ยงเพราะเราแค่ยกตัวอย่าง โดยที่มีความเสี่ยงนอกเหนือจากนี้ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 80% ของมูลค่าการส่งออกของไทยที่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในยุค 2.0-2.5  ซึ่งในสัดส่วน 80% นี้มี 25% มีความเปราะบางมากเพราะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีมากนัก ทำให้กระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน เห็นได้จากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาการส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ จะติดลบต่อเนื่อง รวมมีมากกว่า 10 อุตสาหกรรม เช่น สิ่งทอ รองเท้า ผ้าผืน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องหนัง หัตถอุตสาห กรรม เครื่องไมโครเวฟ และ สื่อสิ่งพิมพ์ ในอุตสาหกรรมเหล่านี้หากไม่มีการปรับตัวโอกาสคนจะตกงานมากขึ้น”

ทั้งนี้ในช่วงรอยต่อยุค 4.0 นี้ ประเทศไทยจำเป็นต้องปฏิรูปภาคแรงงานให้ก้าวผ่านไปสู่การแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้น โดยต้องส่งเสริมค่านิยมเรียนสายอาชีวะ เพราะเป็นที่ต้องการ และเป็นแรงงานสำคัญ  ภาคแรงงานของไทยจากผู้มีงานทำ 37.4 ล้านคน มีแรงงานอายุ 49 ปีขึ้นไป อยู่ในระบบมากถึง 46% และในสัดส่วนดังกล่าว พบว่า 50.5% มีการศึกษาไม่เกินระดับประถม ในจำนวนนี้แรงงาน 1.2 ล้านคน ไม่มีการศึกษา ประเด็นนี้รัฐบาลต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษว่าจะพัฒนาอย่างไร จะไปวางไว้ตรงไหน

นอกจากนี้ผู้ประกอบการ SME ควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเสริมทักษะความรู้ให้แรงงานของตน องค์กรที่เกี่ยวกับแรงงานต้องปฏิรูปบทบาทในการยกระดับพัฒนาแรงงานให้มีทักษะเพิ่มหรือเปลี่ยนทักษะใหม่ให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 และสังคมแรงงานสูงอายุ  กระทรวงแรงงานต้องเลิกยึดติดกับการเป็นกระทรวงด้านสังคม และปรับตัวเชิงรุกเป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจ โดยที่ต้องทำก่อนคือเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ดูทันสมัยเพื่อก้าวผ่านไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นยํ้าในวันแรงงานที่ผ่านมาว่า ไม่อยากให้พี่น้องกังวลว่ายุคไทยแลนด์ 4.0 จะตกงาน ขอยืนยันว่าคนไทยทุกกลุ่มจะไม่มีการตกงาน กลับกันจะมีอาชีพ และรายได้ที่ดีขึ้น โดยกระทรวงแรงงานจะดำเนินการสำรวจแรงงานในแต่ละกลุ่ม ว่ามีอยู่จำนวนเท่าใด และมีความจำเป็นต้องเสริมความเข้มแข็งของแรงงานในระดับต่าง ๆ อย่างไร เพื่อปรับทักษะฝีมือขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

ที่มา http://www.thansettakij.com/content/146261

Share.

Leave A Reply