ด่วน! สั่งงดเดินทางข้ามจังหวัด ยังเคอร์ฟิวทั่วปท. ข้อกำหนดล่าสุดยังเข้ม แม้สั่งผ่อนคลาย หวั่นระบาดใหม่

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกําหนดหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 (ฉบับที่5) มีใจความสรุปว่า

ตามที่ได้มีประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยาย ระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 แล้ว นั้น

เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ยังคงดํารงอยู่ต่อไปเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19ไปสู่ พื้นที่อื่นและป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่ ซึ่งเคยควบคุมได้

โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกําหนด เป็นการทั่วไป และข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย อาทิ

ข้อ 1 การห้ามออกนอกเคหสถาน ให้การห้าม บุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00นาฬิกาถึงเวลา04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น ตามข้อกาหนด(ฉบับที่2 )ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

ข้อ 2 การห้ามหรือข้อจํากัดการดําเนินการหรือการทํากิจกรรมบางอย่างตามพระราชกําหนดและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง อาทิ

(1)ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอนการสอบ การฝึกอบรมหรือการทํากิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมาก เว้นแต่เป็นการดําเนินการสื่อสารแบบทาง ไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

(2)ห้ามผู้ใดจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกันหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัส กันได้ง่าย เช่น การประชุมการสัมมนาการแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของการจัดเลี้ยง เว้นแต่เป็นการจัดโดย พนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่และต้องเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้เข้าร่วม กิจกรรมอย่างน้อยหนึ่งเมตร สถานที่ทํากิจกรรมต้องโล่งแจ้งหรือไม่แออัดใช้ระยะเวลาทํากิจกรรมไม่นานและ มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก หนด

(3) ห้ามผู้ใดใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยานเว้นแต่เป็นไปตาม ประกาศ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่ผู้มีอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศกําหนด

ข้อ 3 ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่มีความจําเป็นซึ่งต้องแสดงเหตุผลและ หลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทาง ราชการกําหนด

 

Previous Article
Next Article

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

กำลังโหลด...

sponcered

กำลังโหลด...

ads