เฮลั่น!! ศบศ. เห็นชอบ รถเก่าแลกรถใหม่ 100,000 คัน

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สำนักงาน สภาพัฒนา การเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ (สศช. หรือสภาพัฒน์)

เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศูนย์บริหาร สถานการณ์ เศรษฐกิจ จากผลกระทบ ของการระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

หรือ ศบศ. ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบ ข้อเสนอ โครงการบริหาร เศรษฐกิจ ระยะปานกลาง และ ระยะยาว

ชุดที่ 2 เสนอโดย คณะอนุกรรมการ วิเคราะห์และเสนอแนะ มาตรการ บริหารเศรษฐกิจ และส่งเสริม การลงทุน

ในระยะ ปานกลาง และระยะยาว ประกอบด้วย โครงการ ที่ควรได้รับ การส่งเสริม แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มคือ

1. การขับเคลื่อน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมยาน พาหนะไฟฟ้า เพื่อให้ประเทศไทย เป็นเมืองสะอาด อาทิ โครงการรถแลกแจก

แถม (รถเก่าแลกรถใหม่ 100,000 คัน) โครงการ จักรยานยนต์ไฟฟ้า ไทยชนะ และโครงการ จัดหารถโดยสาร เพื่อประชาชน

ของ ขสมก.  2.การส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  3.การส่งเสริมการจ้างงาน อาทิ การเสริมสร้าง การจ้างงาน ในภูมิลำเนา

โครงการ บริบาลชุมชน ระดับหมู่บ้าน และ การส่งเสริม การใช้อินเตอร์เน็ต ประชารัฐ  4.การสนับสนุนการเดินทางเข้ามาประเทศ

ไทยของชาวต่างชาติ อาทิ การผ่อนปรน กฎเกณฑ์ การขอสินเชื่อ ของชาวต่างชาติ การเพิ่มจำนวน สถานที่กักตัว ทางเลือก (ASQ)

และการจัดตั้ง สถานที่กักกัน แรงงานต่างด้าว ใน 11 จังหวัด  5.การบริหาร จัดการภาครัฐ ด้านการเงิน และ การค้า ระหว่างประเทศ

อาทิ การจัดทำข้อมูล ด้านทรัพยากร การเงินของประเทศ และการรักษา และเพิ่มขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน เพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน

อ่านต่อ