เปิด5ขั้นตอน รับสิทธิว่างงาน ได้รับเงินภายใน5วัน

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ การแพร่กระจาย ที่มีการแพร่กระจาย

ระลอกใหม่ และมีแนวโน้มว่า จะมีการแพร่กระจายมากขึ้น จนรัฐได้มีคำสั่ง ปิดสถานที่ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการ หลายประเภท

ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อการประกอบกิจการ ที่ถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราว ซึ่งในการนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้มีความพร้อม

รองรับการให้บริการ จ่ายสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย แก่ผู้ประกันตน ตามกฎกระทรวง การได้รับประโยชน์

ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย อันเกิดจาก การแพร่กระจาย ของโรคติดต่ออันตราย ตามกฏหมาย พ.ศ. 2563

กฏกระทรวงดังกล่าว มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2536 โดยผุ้ประกันตน ที่จะได้รับเงิน ต้องเป็นลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกันตน

ที่มีเงินสมทบ ครบ6เดือนใน15เดือน จึงจะเกิดกรณีรับสิทธิ การว่างาน แต่ไม่ด้ทำงาน หรือ นายจ้างไม่ให้ทำงาน

เนื่องจาก ต้องกักตัว หรือเฝ้าระวัง การแพร่กระจาย หรือไม่ได้ทำงาน เนื่องจากนายจ้าง ต้องหยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าทั้งหมด

หรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการ มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกัน การแพร่กระจาย ของ CV-19 อันตราย

ตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ ทำให้ไม่สามารถ ประกอบกิจการ ได้ตามปกติ และลูกจ้าง ไม่ได้รับค่าจ้าง ในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้าง

ดังกล่าว มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน

โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลา ที่มีการกักตัว หรือเฝ้าระวัง การแพร่กระจาย หรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณี แต่รวมกัน

ไม่เกิน 90 วัน