ธอส. เตรียมวงเงิน 70,000 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ผ่าน 3 โครงการ เพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อย-บุคลากรภาครัฐให้มีบ้านง่ายขึ้น

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เดินหน้าตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” สนับสนุน ผู้มีรายได้น้อย และบุคลากรภาครัฐ

ให้มีที่อยู่อาศัย เป็นของตนเองง่ายขึ้น ผ่าน 3 โครงการ สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ ประกอบด้วย “โครงการสินเชื่อ ที่อยู่ที่อาศัย

เพื่อบุคลากรภาครัฐ” อัตราดอกเบี้ยปีแรก 2.65% ต่อปี “โครงการสินเชื่อ บ้านคนละหลัง” อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.75% ต่อปี

และ “โครงการสินเชื่อบ้านธอส. เพื่อสานรัก 2564” อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3% ต่อปี และผ่อนนานสูงสุด 40 ปี ผ่อนชำระ พิเศษ!! ฟรี

ค่าธรรมเนียมสูงสุด 3 ประเภท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส ให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย

รวมถึงบุคลากรภาครัฐ สามารถมีที่อยู่อาศัย เป็นของตนเอง ได้ง่ายขึ้น กับ ธอส. ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” และ ภายใต้

แนวคิด “Be Simple, Make it Simple” มีบ้านได้ง่ายๆ กับธอส. จึงได้เตรียม กรอบวงเงิน 70,000 ล้านบาท จัดทำ 3 ผลิตภัณฑ์

สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยต่ำ ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย (Social Solution) ซึ่งครอบคลุม ทุกวัตถุประสงค์ การกู้หลัก อาทิ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง

ต่อเติม ซ่อมแซม และไถ่ถอนจำนอง จากสถาบันการเงินอื่น ผ่อนชำระได้ นานสูงสุดถึง 40 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

-โครงการสินเชื่อที่อยู่ที่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ  สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ชื่อเรียกอย่างอื่น และลูกจ้างประจำ ที่เป็นผู้มีสิทธิกู้เงินตามข้อตกลง โครงการ

สวัสดิการ เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภท สามารถกู้ไม่จำกัด วงเงินกู้สูงสุด อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 เท่ากับ 2.65% ปีที่ 2 เท่ากับ 3%

ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.65% อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.05% และปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2.00% หรือเท่ากับ 4.15%

และปีที่ 6 จนถึงครบอายุสัญญา คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,400 บาท .

ต่อเดือน ยื่นคำขอกู้ และทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

-โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง สำหรับผู้ที่มีรายได้ ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน วงเงินให้กู้ รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 เท่ากับ 2.75% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-3.40% (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.150%) อัตราดอกเบี้ย

เฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.75% ต่อปีเท่านั้น ปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2% และปีที่ 6 จนถึงครบอายุสัญญา กรณีลูกค้า รายย่อยทั่วไป

อัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และกรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง

3,500 บาทต่อเดือน ยื่นคำขอกู้ และทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

– โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้

รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3% ปีที่ 2 เท่ากับ 4% ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-1.15% และปีที่ 4 จนถึงครบอายุ

สัญญา กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และกรณีลูกค้าสวัสดิการ คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1%

ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,800 บาท ต่อเดือน ยื่นคำขอกู้ และทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

สำหรับผู้ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)

โทร 0-2645-9000 หรือ FacebookFanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Application : GHB ALL

และ www.ghbank.co.th